Základný postup reklamácie  • vyplňte reklamačný protokol, ktorý nájdete po prihlásení sa do užívateľskej sekcie alebo stiahnete tu. Tento protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. Reklamačný protokol veľmi jednoducho vystavíte v užívateľskej sekcii (musíte sa najprv prihlásiť). Do protokolu, prosím, uveďte závadu a to čo najpodrobnejšie, prípadne môžete pripojiť aj nákres na už vytlačený protokol
  • v protokole uveďte aj číslo bankového účtu pre prípad, že vada bude neodstraniteľná a tovar už nebude dostupný
  •  vyplnený protokol je nutné vytlačiť a vlastnoručne podpísať
  •  protokol vložte do balíčku, ktorý bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je nevyhnutné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu reklamovaného výrobku počas prepravy (vrátane obalu výrobku!)
  • spolu s protokolom reklamovaného tovaru odporúčame,zdôvodu urýchleniakomunikácie, priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry
  • tovar je nutné poslať vždy kompletný – nie je možné poslať len jeho poškodenú časť
  • vybavovanie reklamácie môžete následne sledovať on-line vo vašej administrácii (musíte sa najprv prihlásiť)

Tovar zasielajte na adresu :

FROGMAN s.r.o.
Sportega/ID12758
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

UPOZORNENIE: reklamačné oddelenie v Trenčíně je len zberné miesto. Reklamácie odtiaľ preposielame do ČR na posúdenie. Ak chcete proces urýchliť, posielajte reklamacie priamo do ČR na adresu:

Sportega s.r.o., reklamační odddělení
Švehlova 1719/80
Šlapanice 664 51, ČR

Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, môže byť poslaný späť.

Reklamáciu nie je možné podať telefonicky! Reklamovaný tovar zasielajte iba cez Slovenskú poštu! Pokiaľ chcete vrátiť tovar cez iného prepravcu (okrem Zásielkovne), máte tú možnosť, avšak je potrebné poslať zásielku priamo do Českej republiky. Berte prosím na vedomie, že v tomto prípade je poštovné, ktoré si hradí zákazník sám, drahšie...  

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia považovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo mu bude vrátená celá kúpna cena výrobku. Bude tak učinené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu, prosím, uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.

Pri akomkoľvek prispôsobení produktu, ako je napríklad rôzne polepenie, potlač, brúsenie a podobne, nie je možné produkt vrátiť do 14 dní. Pri vrátení vypletenej rakety vám bude z ceny odpočítaná cena výpletu.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Minimálna záručná lehota je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatňuje zabezpečenie opravy priamo u predajcu.

Minimálna záručná lehota
Zákonom stanovená minimálna zákonná lehota je 24 mesiacov. V prípade, že je na produkt poskytovaná dlhšia záručná lehota, jej dĺžka je vyznačená na faktúre, prípadne v záručnom a dodacom liste.

Podmienky záruky
Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný nekazový výrobok. Neskoršiu reklamáciu mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Reklamácia tovaru
Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vám bude vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť.

Za vybavenie reklamácie je zodpovedný pracovník určený predajcom, ktorého meno je možné zistiť na stránkach predajcu. V prípade problémov s reklamáciou môžete kontaktovať, ktoréhokoľvek zástupcu prevádzkovateľa uvedeného na stránke Kontakty.